Algemene boekingsvoorwaarden Carpe Vivre

Dit zijn de algemene boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking en verblijf bij Carpe Vivre. Lees deze boekingsvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de huisregels van het meer hebt gelezen en begrepen. Neem contact met ons op voor meer informatie over de boekingsvoorwaarden.

Artikel 1. Boeking

1. Via het online boekingsformulier op de website van Carpe Vivre kunt u een boeking plaatsen. Deze boeking is pas definitief en rechtsgeldig nadat het volledige bedrag, zowel de aanbetaling als het restbedrag, binnen de gestelde termijnen is voldaan en uw boeking door ons is bevestigd.

2. Het online boekingsformulier moet de gegevens bevatten van alle vissers en overige aanwezigen, niet vissers inbegrepen.

3. De persoon die het online boekingsformulier invult en verstuurt (hierna: “de hoofdboeker”), is verantwoordelijk voor de groep en bevestigt dat hij de bevoegdheid heeft van alle personen die in de groep reizen om namens hen de boeking te plaatsen en dat zij allen deze algemene boekingsvoorwaarden en huisregels (hierna: “Fishery Rules”) hebben gelezen en aanvaard.

4. De visser(s) en/of overige aanwezige(n) kan/kunnen zich laten vervangen door een andere persoon, mits dit verzoek tijdig voor aankomst wordt ingediend. Voor inwilliging van dit verzoek gelden de volgende voorwaarden:

a. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsvoorwaarden van Carpe Vivre;

b. Het verzoek moet uiterlijk 7 dagen voor aankomst worden ingediend zodat Carpe Vivre alle benodigde handelingen/formaliteiten kan verrichten voor aankomst.

Artikel 2. (Aan)betalingen

1. Direct bij het boeken ontvangt u per e-mail een factuur voor het verrichten van een aanbetaling van 25% van de totale prijs. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur per e-mail dient uw aanbetaling te zijn ontvangen op het rekeningnummer van Carpe Vivre. Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, komt de boeking en daarmee de betalingsverplichting te vervallen.

2. De restbetaling ter hoogte van 75% van de totale prijs dient uiterlijk 60 dagen voor aankomst ontvangen te zijn op het rekeningnummer van Carpe Vivre.

3. Indien u de boeking korter dan 60 dagen voor uw verblijf heeft geplaatst, zal u de totale prijs ineens en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur dienen te voldoen op het rekeningnummer van Carpe Vivre.

4. Na het voldoen van de volledige betaling ontvangt u na uiterlijk 10 werkdagen een bevestiging van uw boeking per e-mail. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn van 60 dagen voor aankomst, is voldaan, komt de boeking te vervallen zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de aanbetaling.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

1. De aanbiedingen van Carpe Vivre zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig worden herroepen. Carpe Vivre is niet gehouden aan afspraken die het gevolg zijn of voorvloeien uit kennelijke fouten en/of vergissingen in haar aanbiedingen.

2. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op tarieven, heffingen, geldkoersen en belastingen zoals Carpe Vivre bekend waren op het moment van het publiceren van de prijslijsten. Nadat de volledige prijs is voldaan, zullen de prijzen niet meer gewijzigd worden.

Artikel 4.  Verplichtingen

1. U bent verplicht om alle aanwijzingen van het personeel van Carpe Vivre na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien een van de aanwezigen last of hinder oplevert waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst in gevaar komt, kan door Carpe Vivre (voortzetting van) de overeenkomst worden uitgesloten. In dat geval is Carpe Vivre gerechtigd de betreffende persoon dan wel het gehele gezelschap de toegang tot Carpe Vivre te ontzeggen.

2. Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van het bepaalde in lid 1, komen voor rekening van de betreffende persoon of groep.

3. U bent gehouden tot naleving van de Fishery Rules. Bij een eventuele schending kan Carpe Vivre u de toegang tot de bestemming met onmiddellijke ingang ontzeggen.

Artikel 5. Annulering/omboeking

1. Alle annuleringen dan wel omboekingen, behoudens annuleringen dan wel omboekingen vanwege overheidsmaatregelen in verband met een pandemie (zoals COVID-19) coronabesmetting brengen 20% administratiekosten met zich mee. Indien de boeking geannuleerd wordt vanwege desbetreffende overheidsmaatregelen wordt eenmalig een voucher aangeboden waarmee binnen één jaar omgeboekt kan worden.

2. Een boeking kan slechts schriftelijk geannuleerd of omgeboekt worden door de hoofdboeker. Bij een annulering wordt naast de administratiekosten de volgende kosten in rekening gebracht:

a. 60 dagen voor vertrek is 50% van de totale prijs verschuldigd;

b. Minder dan 30 dagen voor vertrek is 100% van de totale prijs verschuldigd.

2. De hoofdboeker zorgt ervoor dat een omboeking tijdig wordt gedaan. Onder tijdig wordt verstaan een termijn van uiterlijk 3 maanden voor aankomst overeenkomstig de (voorlopige) boeking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Carpe Vivre is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ongeval, diefstal of schade op locatie, tenzij het een ernstige tekortkoming betreft die aan Carpe Vivre is toe te rekenen. Carpe Vivre benadrukt dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen materialen ter plaatse en een diefstal van hengelmaterialen in diverse gevallen ook niet verzekerbaar is door uw verzekeraar.  

2. Carpe Vivre is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van weersomstandigheden, sluitingen als gevolg van (overheids-)maatregelen en/of andere omstandigheden buiten onze controle.

3. De hoofdboeker dan wel een of meer vissers indien sprake is van een groep, is aansprakelijk jegens Carpe Vivre indien sprake is van schending van de Fishery Rules dan wel anderszins sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval zal de door Carpe Vivre geleden en nog te lijden schade volledig moeten voldaan. De hoofdboeker is gehouden zorg te dragen voor een passende verzekering.

Artikel 7. Klachten

Ingeval zich een situatie voordoet dat klachtenwaardig is, verzoeken wij u ons op de dag van de klacht op de hoogte te stellen, zodat wij deze kunnen beoordelen en passende maatregelen kunnen nemen. Indien dit niet mogelijk is, verzoek we u de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 maanden na de gebeurtenis, schriftelijk bij ons kenbaar te maken voorzien met een deugdelijke onderbouwing van de klacht alsmede waarom sprake was van een situatie waardoor de klacht niet eerder kon worden ingediend.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op de aanbiedingen van Carpe Vivre en de uitvoering van de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze algemene boekingsvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam

3. Indien enige bepaling uit de algemene boekingsvoorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele algemene boekingsvoorwaarden niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijk bepaling uit deze algemene boekingsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 04-05-2022 te Berkel en Rodenrijs

Carpe Vivre
Scroll naar boven